Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXII/201/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 marca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały nr XXX/189/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 109 Statutu Gminy Sztum stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 48, poz. 719 z dnia 4 kwietnia 2003 roku – Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje :

§ 1.


W uchwale nr XXX/189/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany w § 2 ust. 1 w miejsce „w terminie 03.01-18.03.2005r.”, wpisuje się „w terminie 03.01- 14.04.2005r.”
Dopisuje się ust. 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu następującym: ”8. Kontrola inwestycji kanalizacja sanitarna Czernin – Sztum, ul Fiszera – Barlewiczki realizowana w latach 1997 - 1998 (termin kontroli: 16.03.-28.04.2005r.)
9. Kontrola kanalizacji sanitarnej – Zlewnia D (termin kontroli:16.03.-28.04.2005r.),
10. Kontrola inwestycji pn. budowa zatoki autobusowej wraz z ciągiem pieszo – jezdnym do SP nr 2 w Sztumie (termin kontroli 16.03.-31.03.2005r.).
11.Kontrola inwestycji pn. modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Reja 13 realizowanej w latach 1993 – 1994 (termin kontroli: 16.03.-31.03.2005r.) ”.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie zgodnie z § 109 Statutu Gminy Sztum dokonuje kontroli na podstawie planu pracy uchwalonego przez Radę Miejską w Sztumie. W związku z powyższym Komisja wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu w celu dokonania zmiany terminu kontroli wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz rozszerzenia zakresu kontroli przez Komisję Rewizyjną.