Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/58/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do funduszy UE na budowę szlaków i ścieżek pieszo - rowerowych przez Związek Międzygminny Park Inwestycyjny Malbork – Sztum

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

§ 1


Wyraża się zgodę na złożenie wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy ścieżek i szlaków pieszo – rowerowych przez Związek Międzygminny pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum” do funduszy UE.

§ 2


Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budżecie środki na realizację projektu w wysokości wynikającej z zasad programu, do którego zostanie złożony wniosek aplikacyjny.

§ 3


Wyraża się zgodę na przekazanie kompetencji w zakresie aplikowania , zarządzania i realizacji projektu przez Związek Międzygminny Park Inwestycyjny Malbork – Sztum.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Projekt polegający na budowie szlaków i ścieżek pieszo – rowerowych jest kolejnym etapem działań podjętych na rzecz rozwoju turystyki w gminie Sztum. Miasto i Gmina Sztum posiada opracowanie „Studium wykonalności ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta i gminy Sztumu oraz części miasta Malborka”, które zostało opracowane w ramach realizowanego wspólnie z miastem Malbork projektu „Rowerem przez gminy Sztum i Malbork – rozwój turystyki drogą do integracji i rozwoju gospodarczego w Regionie Morza Bałtyckiego”.
Związek Gmin „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum został powołany w celu wspólnego realizowania inwestycji przynoszących korzyści gminom członkowskim. Ponieważ zgodnie polityką Uni Europejskiej premiowane jest partnerstwo lokalne, projekty zgłaszane do dofinansowania przez związki międzygminne mają większe szanse na uzyskanie pomocy ze środków UE.
Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji resortowych Rady Miejskiej w Sztumie i został zaopiniowany pozytywnie.