Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/65/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku


W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na każdą środę lub czwartek każdego miesiąca.

§ 2


Zatwierdza się następujące terminy kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sztumie

  1. 3 i 10 września 2003 roku – Referat Gospodarki Nieruchomościami
  2. 17 i 24 września 2003 roku – Referat Rozwoju i Planowania Przestrzennego
  3. 8 październik 2003 roku – Referat Organizacyjny
  4. 15 październik 2003 rok – kontrola w Sztumskim Centrum Kultury
  5. 22 październik 2003 rok – kontrola wydatkowania dotacji przez stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy
  6. 19 listopad 2003 rok – Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich – w zakresie ochrony środowiska,
  7. 17 grudnia 2003 rok – kontrola trybu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 4


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski