Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/222/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały nr XLII/248/93 z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania


Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Tekst jedn. Dz. U z 2002 r. nr.147, poz. 1231 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jedn. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1


W uchwale nr XLII/248 /93 z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dla terenu miasta i gminy Sztum 60 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania została podjęta w roku 1993. W tamtym okresie ustalona liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych była znacznie wyższa od potrzeb.
W związku ze wzrostem liczby placówek handlowych i wnioskami przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zachodzi konieczność zwiększenia limitu sprzedaży.