Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXIII/210/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Sztum do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. w Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) –

Rada Miejska w Sztumie u c h w a l a, co następuje :

§ 1.


Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące ulice położone w mieście Sztum :
1/ ul. Galla Anonima - działki Nr 614, 626 o pow. 990 m2
2/ ul. Jagiełły - działka Nr 572/1 o pow. 696 m2
3/ ul. Władysława IV - działka Nr 575 o pow. 3.169 m2

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiU z a s a d n i e n i e :


W związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Wojewodę Pomorskiego na własność Miasta i Gminy nieruchomości stanowiących drogi zachodzi konieczność zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Drogi te stanowią ciąg dróg służących mieszkańcom miasta i turystom zwiedzającym zamek, bądź spacerującym deptakiem przy jeziorze. Dotychczas drogi te były zaliczone do kategorii dróg powiatowych. Zarząd Powiatu w Sztumie nie złożył w powyższej sprawie opinii co uznaje się za akceptację projektu uchwały (art.7a ust.2 cytowanej ustawy o drogach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.