Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/230/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuw sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 – 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


W Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 – 2010 wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 planu finansowego.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII/230/05 z dnia 6 lipca 2005 r.