Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
UCHWAŁA Nr VI / 30 / 2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 lutego 2003r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz 1271 i Nr 214, poz 1806 ) w zw. z art. 4 pkt.1, art.20 ust.1 i art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ; zm. z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz 1806 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. z 2000r. Nr 61, poz.707, zm. z 2001r. Nr 34, poz. 392, zm. z 2002r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784 )

Rada Miejska w Sztumie uchwala , co następuje:

§ 1


Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, na które składają się poniższe składniki :
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.700,- zł.
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,- zł.
c) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1.040,- zł.
d) dodatek za wieloletnią prace w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego, tj. w kwocie 740,- zł

§ 2


Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 311 / 2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza oraz Uchwała Nr XLVI / 371 / 2002
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2002roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Majewski

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i ustawą o samorządzie gminnym kompetencje w zakresie zasad ustalania wynagrodzenia dla Burmistrza ma wyłącznie Rada gminy. Wynagrodzenie to ustala się w oparciu o tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz zasady przyznawania dodatku specjalnego zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego.