Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
UCHWAŁA Nr IX/43/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendumNa podstawie art.30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz .U. Nr. 95 poz,602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz.1806) oraz art.6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. Nr 57, poz. 506 )

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje :

§ 1


  1. Tworzy się odrębne obwody głosowania oraz ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, dla wyborców przebywających w szpitalu i zakładzie karnym:

    • Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie ul. Reja 12
    • Zakład Karny Zakład Karny w Sztumie ul. Nowowiejskiego 14

  2. Granice, numery oraz siedziby stałych obwodów głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXXIII / 283 / 2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001r. pozostają bez zmian.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. Nr 57, poz. 506) głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 68,poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz.1806 ).
Granice , numery oraz siedziby stałych obwodów głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXXIII / 283 / 2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001r. pozostają bez zmian.

Ponadto, aby umożliwić głosowanie osobom przebywającym w dniu referendum w szpitalu lub zakładzie karnym należy utworzyć tam odrębne obwody głosowania.
Komisja ds. Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwaly w proponowanym brzmieniu.