Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/80/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz.804 z 2003r.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

 1. OD GRUNTÓW:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni -- 0,61 zł
  b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektorowi wodnych
  od 1ha powierzchni -- 3,39 zł
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni -- 0,16 zł

 2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
  a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej -- 0,52 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  od 1m2 powierzchni użytkowej -- 17,00 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej -- 8,07 zł
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
  świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej -- 3,49zł
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2
  powierzchni użytkowej -- 5,79zł
 3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. ogłoszony w Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 nadał radom gmin uprawnienia do określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804 z 12 listopada 2003 r.)
Stawki dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania ustalono podwyższając stawki przyjęte przez Radę Miejską na 2003r., o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów2003 r. tj.0,6% za wyjątkiem:

 • gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, przyjmując stawkę 0,15 zł za 1m2.

Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.