Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
UCHWAŁA NR XXX/187/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się "Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Miejska w Sztumie w uchwale budżetowej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


UZASADNIENIE:


Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Ustawa określa sferę zadań publicznych, w których organy samorządu terytorialnego powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań ma służyć opracowanie rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku Rady wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała reguluje współpracę pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.
Wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań zleconych zostanie określona przez Radę w uchwale budżetowej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/187/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik nr 1 do &8222;Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami(…)” przyjętego Uchwałą Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r.#

Załącznik nr 2 do &8222;Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami(…)” przyjętego Uchwałą Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r.#

Załącznik nr 3 do &8222;Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami(…)” przyjętego Uchwałą Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r.#