Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/64/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2003 roku.


w sprawie akceptacji „Planu rozwoju i programu odnowy sołectwa Koślinka”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Akceptuje się „Plan rozwoju i program odnowy sołectwa Koślinka” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z podstawowymi zasadami uczestnictwa wsi w Pomorskim Programie Odnowy Wsi określonymi w piśmie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2003 r. złożony wniosek do w/w Programu musi być uzupełniony o uchwałę Rady Miejskiej akceptującej program sołecki. Rada Miejska akceptując „Plan rozwoju i program odnowy sołectwa Koślinka” zgadza się na określone w planie kierunki rozwoju wsi i na realizację zaplanowanych projektów. Przedmiotowy plan został zaakceptowany przez zebranie wiejskie sołectwa Koślinka uchwałą Nr 2/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jażwińskiej