Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/126/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu gminy na 2004 r. nowych wydatków majątkowych pn. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” i „Urządzenie placu zabaw we wsi sztumskie Pole”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samożądzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na wprowadzenie do budżetu gminy na 2004 rok wydatków majątkowych pn.:
- „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” – w kwocie 10.000 zł
- „Urządzenie placu zabaw we wsi sztumskie Pole” – w kwocie 10.000 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Wprowadzenie wydatków majątkowych pn.:
- „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” – w kwocie 10.000 zł
- „Urządzenie placu zabaw we wsi sztumskie Pole” – w kwocie 10.000 zł
stanowi wkład własny gminy w celu uzyskania dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego na realizację projektu Pomorskiego programu Odnowy Wsi – edycja 2004, zgodnie z Priorytetem I (Działania 1.5) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie (środki przeznaczone są na restrukturyzację i unowocześnienie bazy turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej).
Wartość jednego zadania szacowana jest na około 35.000 zł w tym wkład gminy 10.000 zł i środki z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 25.000 zł.