Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XX/108/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 marca 2004 roku


w sprawie budżetu gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zmianami), art. 22 ust. 4, art. 48, art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d, art. 109, art. 110 ust.1 i 2, art. 112, art. 116 ust.1 i 4, art. 117 ust.1 i 2, art.118 ust.1 i 2,
art. 122, art.124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), art. 28 ust. 3 w związku z art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości -- 22.529.009 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -- 1.360.760 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości -- 3.000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych w wysokości, -- 185.000 zł

§ 2


 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości -- 26.189.176 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  a) wydatki bieżące kwotę -- 21.069.142 zł
  w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, -- 11.229.462 zł
  dotacje -- 892.150 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami -- 1.360.760 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - wydatki na obsługę długu gminy, -- 99.738 zł

  b)wydatki majątkowe -- 5.120.034 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
  a) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej -- 3.000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, -- 185.000 zł

 4. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami
  inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3


 1. Ustala się deficyt w wysokości -- 3.660.167 zł
  finansowany przychodami pomniejszonymi o rozchody
  - załącznik Nr 8,
  a) Przychodami w kwocie -- 4.040.767 zł
  z tytułu:
  - kredytów lub pożyczek pomostowych (spłata nastąpi
  w 2004 roku po uzyskaniu środków z SAPARDU), 1.809.324 zł
  - wolnych środków, -- 1.040.400 zł
  - nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych. -- 1.191.043 zł

  b) Rozchodami w kwocie -- 380.600 zł
  c) z tytułu:
  - spłat rat kredytów, -- 166.800 zł
  - spłat rat pożyczek. -- 213.800 zł

§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5


Uchwala się plany przychodów i wydatków:

 • a) zakładu budżetowego,
  b) środków specjalnych,

jak w załączniku Nr 10.

§ 6


Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 7


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości. 218.000 zł

§ 8


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

 • a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty -- 1.809.324 zł

  b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu do kwoty -- 1.000.000 zł

  c) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty -- 2.500.000 zł

  d) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  e) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu z wyjątkiem zmian dotyczących § 4010, 4040, 4110, 4120, 6050, 6060 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

  f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Plan dochdów na 2004 rok (załącznik Nr 1)
Plan wydatków na 2004 rok (załącznik Nr 2)
Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2004 rok (załącznik Nr 3)
Dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2004 rok (załącznik Nr 4)
Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2004 rok (załącznik Nr 5)
Plan wydatków majątkowych na rok 2004 (załącznik Nr 6)
Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów (załącznik Nr 7)
Sfinansowanie deficytu budżetowego 2004 rok (załącznik Nr 8)
Prognoza kwoty długu gminy (załącznik Nr 9)
Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004 (załącznik Nr 10)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 (załącznik Nr 11)