Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/26/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 lutego 2003 rokuW sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, udziału 504/1000 części do nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 125/281 w Czerninie obręb Barlewice od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 / oraz
§ 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, udziału 504/1000 części do nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 125/281 w Czerninie obręb Barlewice opisanej w księdze wieczystej KW nr 35465 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, od AWRSP z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy .

§2


Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum nieruchomość opisana w projekcie uchwały , stanowiąca własność AWRSP , jest położona w terenach budowlanych .

Miasto i Gmina Sztum jest już właścicielem udziału 496/1000 części opisanej w projekcie uchwały nieruchomości zabudowanej.
Nabycie pozostałego udziału do gminnego zasobu nieruchomości wiąże się z wykonaniem zadań własnych Miasta i Gminy Sztum w zakresie zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym .

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wnosi o podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.