Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr X /44/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowego w Sztumie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowego w Sztumie” w latach 2003 – 2005 składającego się z następujących etapów:

  1. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 1 wraz z przyległymi boiskami sportowymi”,
  2. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie”

§ 2


Powyższe zadanie zostanie zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Sztum na
lata 2003 – 2005.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Z uwagi na niedorozwiniętą w stosunku do społecznych potrzeb bazę sportową w mieście Sztum, składanymi postulatami mieszkańców, klubów sportowych oraz zwiększonymi potrzebami na cele sportowe zachodzi konieczność budowy Centrum Sportowego w Sztumie.
Centrum obejmować będzie realizację:

  • hali sportowo – widowiskowej z przyległymi boiskami sportowymi a także zapleczem obejmującym: szatnie, sanitariaty, magazyny sprzętu sportowego oraz trybuną dla widzów na około 100 osób
  • oraz modernizację stadionu miejskiego przy ulicy Reja, nie spełniającego oczekiwań sportowców jak również konieczność dostosowania do zwiększonych wymagań bezpieczeństwa oraz warunków rozgrywek sportowych.

Rozwój bazy sportowej konieczny jest również ze względu na wprowadzenie 4 godziny lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Budowa Centrum Sportowego umożliwiłoby organizowanie różnorodnych imprez sportowych, które przyczyniły by się do rozwoju sportu wyczynowego i masowego w naszej Gminie.
W gminie Sztum oraz w Powiecie Sztumskim brak kompleksu sportowego tej wielkości.
Warunkiem realizacji zadania inwestycyjnego jest pozyskanie środków finansowych z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.