Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVI/144/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 października 2004 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.012.988 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.863.831 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 010 „Rolnictwo
i łowiectwo”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport”.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej do działu 926 „Kultura fizyczne i sport”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/135/04 z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
i środków specjalnych na rok 2004” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”:
a) o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem środków ze Stowarzyszenia Nasza Szkoła Podstawowa w Gościszewie na dofinansowanie częściowej wymiany okien w Szkole Podstawowej w Gościszewie, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (30.400 zł). Całkowity koszt zadania wyniesie 80.000 zł w tym: środki z budżetu gminy 42.600 zł, dotacja z budżetu państwa 30.400 zł oraz środki Stowarzyszenia Nasza Szkoła Podstawowa w Gościszewie 7.000 zł,

b) o kwotę 8.676 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates w Warszawie na projekt pn. „Gastronomia i kultura”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie od miesiąca października 2004 roku,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 15.550 zł w związku
z dokonanymi darowiznami pieniężnymi przez firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 29.681 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu dofinansowania utrzymania wysypiska śmieci
w Nowej Wsi przez Gminę Stary Targ, które zostanie przeznaczone na zainstalowanie piezometra do monitoringu wód ze składowiska odpadów
i zakup ciągnika gąsienicowego SLG, oraz inne niezbędne prace na wysypisku śmieci w Nowej Wsi.


II. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:
1) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” oraz do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu” w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne
pn. „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” w celu dostosowania w/w wydatków do klasyfikacji budżetowej wskazanej
w kontrakcie wojewódzkim.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych zgodnie
z zawartą umową z Wojewodą Pomorskim. Zadanie pn.:
1. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” otrzymuje brzmienie „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w Czerninie”,
2. „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” otrzymuje brzmienie „Sztumskie Pole - wieś przyjazna dzieciom i młodzieży”.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicza Straż Pożarna” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 7.020 zł w celu sfinansowania zakupu agregatu wysokociśnieniowego dla OSP w Gościszewie.

III. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych z rezerwy budżetowej do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” kwotę 9.000 zł w celu sfinansowania zakupu nagród rzeczowych dla klubów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/135/04 z dnia
3 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004” dokonuje się:
1) zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM) o kwotę 40.558 zł w związku z planowanym uzyskaniem zwiększonych wpływów z tytułu usług zleconych do wykonania zakładowi,

2) zwiększenia planu przychodów i wydatków w środkach specjalnych przedszkoli o kwotę 26.500 zł w związku ze wzrostem stawek za wyżywienie w przedszkolach o 0,50 zł. Wzrost stawek podyktowany jest podwyżkami cen żywności.


Załączniki nr 1 i 2 do uchwały 144/2004
Załącznik nr 3 do uchwały 144/2004