Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/19/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 1 lutego 2003 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1 i art.22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 Nr , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.718)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Statut Miasta i Gminy Sztum w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Sztumie:

  1. Nr XLVI/263/1993 z dnia 9 października 1993r. w sprawie Regulaminu prowadzenia posiedzeń Rady,
  2. Nr XVIII/244/1996 z dnia 14 października 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztum,
  3. Nr XX/170/2000 z dnia 8 kwietnia 2000r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum,
  4. Nr XXXI/269/2001 z dnia 31 marca 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum,
  5. Nr XXXV/293/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Statut Gminy Sztum