Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/90/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia” z siedzibą w Dzierzgoniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Miasto i Gmina Sztum z dniem 1 stycznia 2004r. przystępuje w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia” z siedzibą w Dzierzgoniu.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. uchwalenie programów gospodarczych. W świetle zapisów ustawy Prawo działalności gospodarczej, do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, jak również współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców.
Działające w Dzierzgoniu Stowarzyszenie pn. „Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia” wystąpiło do samorządu sztumskiego z propozycją przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. Od 1995r. Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia realizuje projekt Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej prowadząc Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego zadaniem jest udzielanie pożyczek dla osób bezrobotnych na tworzenie własnej działalności gospodarczej. Preferencyjne kredyty przyczyniają się do uruchamiania działalności przez bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Sztum. Do tej pory Towarzystwo udzieliło dla naszych mieszkańców pożyczek na kwotę 807.800,00 łącznie przyczyniając się do utworzenia 28 podmiotów gospodarczych. Towarzystwo prowadzi również Powiatowy Fundusz Stypendialny „Geniusz”, z którego skorzystało w roku szkolnym 2003/2004 8 uczniów z terenu miasta i gminy Sztum. Codziennie udzielane są porady i konsultacje dla zainteresowanych osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą oraz prowadzone są szkolenia przygotowujące mieszkańców miasta i gminy Sztum do tworzenia własnych firm.
Przystąpienie Miasta i Gminy do Stowarzyszenia przyczyni się do:

  1. zniesienia limitu na środki finansowe Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych oraz małych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy na terenie miasta i gminy Sztum,
  2. pozyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie na zwiększenie kapitału Funduszu Stypendialnego dla młodzieży zamieszkującej i uczącej się na terenie miasta i gminy Sztum,
  3. udzielanie bezpłatnych porad i konsultacji dla osób, które chcą rozpocząć działalność na terenie miasta i gminy Sztum,
  4. przyznanie 30% zniżki przy szkoleniach dla pracowników samorządowych,
  5. zwiększenia składu komisji pożyczkowej o przedstawiciela Sztumu,
  6. stałej współpracy oraz uczestnictwa przedstawiciela miasta i gminy Sztum w pracach stowarzyszenia.