Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IV/8/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2002 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 23.957.764 zł

  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 25.811.330 zł

  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


I. Zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1,500 zł dokonuje się w dziale 853 „Opieka społeczna” w rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Pomorskim Nr 1605/POMOST/02 z dnia 5 grudnia 2002r. w celu uaktualnienia systemu informatycznego POMOST (ogólnopolski program komputerowy do ewidencji osób objętych pomocą społeczną i jej form)

II. Przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 4,000 zł dokonuje się w celu zakupu obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w związku z wyeksploatowaniem obecnej.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki