Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/82/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 83)Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1


 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sztum :

  1. Od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 553,00 zł
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 755,00 zł
   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 905,00 zł

  2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   a) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 15 ton - 1.107,00 zł
   - równej lub wyższej niż 15 ton - 1.207,00 zł
   b) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 19 ton - 1.107,00 zł
   - od 19 ton i poniżej 23 ton - 1.408,00 zł
   - od 23 ton i poniżej 25 ton - 1.610,00 zł
   - równej lub wyższej niż 25 ton - 1.911,00 zł
   c) o liczbie osi - cztery i więcej
   - od 12 ton i poniżej 25 ton - 1.308,00 zł
   - od 25 ton i poniżej 27 ton - 1.509,00 zł
   - od 27 ton i poniżej 29 ton - 1.710,00 zł
   - równej lub wyższej niż 29 ton - 2.163,00 zł

  3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   a) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 15 ton - 1.107,00 zł
   - równej lub wyższej niż 15 ton - 1.252,00 zł
   b) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 19 ton - 1.107,00 zł
   - od 19 ton i poniżej 23 ton - 1.408,00 zł
   - od 23 ton i poniżej 25 ton - 1.610,00 zł
   - równej lub wyższej niż 25 ton - 1.911,00 zł
   c) o liczbie osi - cztery i więcej
   - od 12 ton i poniżej 25 ton - 1.308,00 zł
   - od 25 ton i poniżej 27 ton - 1.509,00 zł
   - od 27 ton i poniżej 29 ton - 1.710,00 zł
   - równej lub wyższej niż 29 ton - 2.452,80 zł

  4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
   a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 704,00 zł
   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 805,00 zł
   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 905,00 zł

  5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
   a) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 18 ton - 1.006,00 zł
   - od 18 ton i poniżej 25 ton - 1.308,00 zł
   - od 25 ton i poniżej 31 ton - 1.610,00 zł
   - równej lub wyższej niż 31 ton - 1.811,00 zł
   b) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.811,00 zł
   - równej lub wyższej niż 40 ton - 2.264,00 zł

  6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
   a) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 18 ton - 1.006,00 zł
   - od 18 ton i poniżej 25 ton - 1.308,00 zł
   - od 25 ton i poniżej 31 ton - 1.610,00 zł
   - równej lub wyższej niż 31 ton - 1.937,76 zł
   b) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.811,00 zł
   - równej lub wyższej niż 40 ton - 2.548,65 zł

  7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 252,00 zł

  8. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
   a) o liczbie osi- jedna
   - od 12 ton i poniżej 18 ton - 302,00 zł
   - od 18 ton i poniżej 25 ton - 352,00 zł
   - równej lub wyższej niż 25 ton - 503,00 zł
   b) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 28 ton - 352,00 zł
   - od 28 ton i poniżej 33 ton - 755,00 zł
   - od 33 ton i poniżej 38 ton - 1.207,00 zł
   - równej lub wyższej niż 38 ton - 1.509,00 zł
   c) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 38 ton - 905,00 zł
   - równej lub wyższej niż 38 ton - 1.207,00 zł
  9. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:
   a) o liczbie osi- jedna
   - od 12 ton i poniżej 18 ton - 302,00 zł
   - od 18 ton i poniżej 25 ton - 352,00 zł
   - równej lub wyższej niż 25 ton - 562,00 zł
   b) o liczbie osi - dwie
   - od 12 ton i poniżej 28 ton - 352,00 zł
   - od 28 ton i poniżej 33 ton - 850,00 zł
   - od 33 ton i poniżej 38 ton - 1.292,00 zł
   - równej lub wyższej niż 38 ton - 1.700,00 zł
   c) o liczbie osi - trzy
   - od 12 ton i poniżej 38 ton - 943,00 zł
   - równej lub wyższej niż 38 ton - 1.281,00 zł
  10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
   a) mniej niż 30 miejsc - 1.006,00 zł
   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.509,00 zł

 2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 8, 9 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r.

 3. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
  a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 :
  - lit. a) - 503,00 zł
  - lit. b) - 705,00 zł
  - lit. c) - 855,00 zł
  b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 :
  - lit. a) - 654,00 zł
  - lit. b) - 755,00 zł
  - lit. c) - 855,00 zł
  c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 202,00 zł
  d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10 :
  - lit. a) - 956,00 zł
  - lit. b) - 1.459,00 zł

§ 2


Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie :


Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. ogłoszony w Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) obliguje Rady Gmin do określenia stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804).
Roczna stawka podatku dla środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie może być niższa od stawek kwotowych określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 83).
Stawki podatku od środków transportowych na 2004r. ustalono podwyższając stawki przyjęte przez Radę Miejską na 2003r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z trzech kwartałów 2003r. tj. o 0,6% , za wyjątkiem:

 • środków transportowych, dla których roczna stawka podatku wyliczona wskaźnikiem 0,6% jest niższa od minimalnej określonej w Obwieszczeniu - na 2004 rok przyjęto stawkę powyżej minimalnej,
 • środków transportowych, dla których górna granica stawki podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej określonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów - przyjęto odpowiednią stawkę minimalną.

Przy ustalaniu stawek zastosowano zróżnicowanie w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi, rodzaju zawieszenia oraz roku produkcji poszczególnych pojazdów.
Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od środków transportowych.