Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/224/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działki położone w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gm. Sztum

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Sztumie na okres do 10 lat na części działek oznaczonych numerami 388 i 389 o pow. ogólnej 2,00ha położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gm. Sztum z przeznaczeniem na eksploatację żwiru do budowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i innych.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sztumie złożyła wniosek o tytuł prawny do części działek oznaczonych numerami: 388 i 389 o pow. ogólnej 2,00ha położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gm. Sztum z przeznaczeniem na eksploatację żwiru do budowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i innych.

Do kompetencji Rady należy wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czas dłuższy niż 3 lata.