Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr X/49/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku
z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz .U. Nr 71, poz.733)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1


Ilekroć w uchwale niniejszej jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733),
 2. gminie - rozumie się przez to miasto i gminę Sztum
 3. wynajmującym - rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie
 4. dochód miesięczny - rozumie się dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz .U. Nr 71, poz.734)

§ 2


 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy.
 2. Gmina gospodarując gminnym zasobem mieszkaniowym zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osób (rodzin) zamieszkujących na terenie gminy Sztum, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub nieruchomości.
 3. Dysponentem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest Burmistrz.

§ 3


Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na wynajem:

 1. na czas nieoznaczony,
 2. na czas oznaczony w przypadku lokali socjalnych.


Rozdział II

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony.


§ 4


W pierwszej kolejności umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony zawierane będą z osobami :

 1. które nabyły prawo do takiego lokalu z mocy ustawy,
 2. którym wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć lokal zamienny z uwagi na rodzaj
  koniecznej naprawy,
 3. które przeprowadzą remont bądź adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na koszt własny bez zwrotu poniesionych nakładów,
 4. które przekażą większy dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w celu otrzymania lokalu o mniejszej powierzchni,
 5. najemcom na zasadzie wymiany , których trwałe kalectwo uzasadnia zawarcie umowy najmu na lokal o lepszym standarcie lub położeniu,
 6. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności , a zamieszkiwały poprzednio na terenie gminy,
 7. które znajdują się w złych warunkach mieszkaniowych i trudnej sytuacji materialnej .

§ 5


 1. Przez osoby znajdujące się w złych warunkach mieszkaniowych rozumie się zamieszkiwanie w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada :

  • dla osoby samotnej mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi,
  • dla rodzin mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi.
   Warunki mieszkaniowe oceniane są na podstawie stałego miejsca zameldowania.

 2. Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się:

  • osoby samotne, których średni dochód miesięczny w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 150 % najniższej emerytury,
  • rodziny których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 100% najniższej emerytury.

 3. Dochód miesięczny ustala się według stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu i daty zawarcia umowy w odniesieniu do wysokości najniższej emerytury.
 4. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego podaje rodzaje i wysokość
  dochodu członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
 5. Osoby pozostające w separacji orzeczonej przez sąd, w przypadku ubiegania się o wynajem lokalu mieszkalnego traktowane są na równi z osobami pozostającymi w związku małżeńskim.

§ 6


 1. Osoby o których mowa w § 4 pkt.3 muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. zamieszkiwać w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
  2. średni dochód miesięczny w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200 % w gospodarstwie wieloosobowym.,
  3. nie mogą zalegać z czynszem i opłatami za dotychczas zajmowane mieszkanie.

 2. Osoby zakwalifikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do wykonania remontu lub adaptacji podpiszą umowę z wynajmującym , która określi m.in. zakres prac oraz termin ich zakończenia.
 3. Wydanie skierowania i zawarcie umowy najmu mieszkania nastąpi po stwierdzeniu przez wynajmującego wykonania warunków umowy.

Rozdział III

Zasady wynajmowania lokali socjalnych


§ 7


 1. Wynajmujący wyznacza z mieszkaniowego zasobu gminy lokale o obniżonej wartości użytkowej , w szczególności z gorszym wyposażeniem technicznym , które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne oraz założy ich ewidencję.
 2. Okres na jaki ma być zawarta umowa najmu określa Burmistrz .Okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat .Umowę tę można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy i nie posiada zaległości.

§ 8


Pierwszeństwo do otrzymania lokalu socjalnego mają osoby:

 1. uprawnione do jego otrzymania na podstawie wyroku sądowego,
 2. znajdujące się w niedostatku i złych warunkach mieszkaniowych ,
 3. bezdomne,
 4. które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej , katastrofy lub pożaru,
 5. opuściły dobrowolnie lokal o wyższym standarcie w zamian za umorzenie zadłużenia za dotychczas zajmowany lokal mieszkalny.

§ 9


 1. Przez osoby znajdujące się w niedostatku rozumie się:

  • osoby samotne których średni dochód miesięczny w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza 75% najniższej emerytury ,
  • rodziny których średni dochód miesięczny w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza 50 % najniższej emerytury.

 2. Dochód miesięczny ustala się według stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu i daty zawarcia umowy w odniesieniu do wysokości najniższej emerytury.
 3. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu socjalnego podaje rodzaje i wysokość
  dochodu członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
 4. Osoby pozostające w separacji orzeczonej przez sąd, w przypadku ubiegania się o wynajem lokalu mieszkalnego traktowane są na równi z osobami pozostającymi w związku małżeńskim.Rozdział IV

Zasady zamiany lokali.


§ 10


 1. Mogą być dokonywane zamiany lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy , na lokale pozostające w innych zasobach - jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali , a nadto udokumentowaną zgodę dysponentów tych lokali na zamianę.
 2. Zgodę na zamianę w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wydaje Burmistrz.
 3. Odmowa udzielenia zgody na dokonanie zamiany może nastąpić jedynie z ważnych względów. W szczególności odmawia się zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli:

  1. w następstwie dokonania zamiany przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni ogólnej pokoi na jedną osobę.
  2. najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu mieszkalnego,
  3. najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą należności z tytułu czynszu i innych opłat związanych z zajmowanym lokalem,
  4. najemcy zajmującemu lokal za zapłatą czynszu wolnego.


Rozdział V

Zasady postępowania w stosunku do osób , które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po śmierci najemcy.


§ 11


 1. Osobom , które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu ,
  w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy , przysługuje prawo złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu.
 2. Tytuł do takiego lokalu może zostać przyznany w uzasadnionych przypadkach na rzecz osób spełniających łącznie następujące warunki:

  1. osoba pozostająca w lokalu ani jej współmałżonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu,
  2. osoba ta zamieszkiwała z najemcą i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 5 ostatnich lat ,
  3. osoba ta spełnia kryteria dochodowe określone w § 6 ust.1 pkt 2.Rozdział VI

Inne zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym.


§ 12


Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem rodzinom wielodzietnym lub za zapłatą czynszu wolnego.

§ 13


Umowy najmu na ten sam lokal mogą być zawierane z osobami , które po okresie wypowiedzenia do czasu wykonania wyroku eksmisji uregulowały zaległości czynszowe i pozostałe opłaty.

§ 14


 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu jest zobowiązana do złożenia wniosku, którego wzór określa Burmistrz .
 2. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób:

  • które zbyły lub zdały dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny,
  • które dokonały dobrowolnej zamiany mieszkania na lokal o mniejszej strukturze.

 3. Urząd Miasta i Gminy rejestruje złożone wnioski osób według kolejności wpływu , nadając wnioskowi numer i umieszczając dane niezbędne w rejestrze.

§ 15


 1. Wnioski osób o których mowa w § 4 pkt 6 i 7 oraz w § 8 pkt 2 spełniających wymogi określone niniejszą uchwałą opiniuje 5-osobowa Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy .
 2. Do zadań Komisji należy:

  1. sprawdzenie w miejscu zamieszkania warunków mieszkaniowych
   i danych zawartych we wniosku o przydział mieszkania,
  2. 0sporządzanie projektu listy przydziału mieszkań
  3. opiniowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu listy przydziałów mieszkań

 3. Kolejność umieszczenia na liście przydziału mieszkań Komisja ustala biorąc pod uwagę warunki mieszkaniowe, zdrowotne , rodzinne ,okres oczekiwania i inne.

§ 16


Projekt listy przydziału mieszkań zatwierdza Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 - stu dni. W okresie tym osoby zainteresowane mają prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń ,które rozpatruje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Burmistrz sporządza i podaje do publicznej wiadomości listę przydziału mieszkań.

§ 17


Projekt listy na kolejny okres może być sporządzony po realizacji obowiązującej listy.

§ 18 1. Wskazania osób z którymi ma być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego dokonuje Burmistrz.
 2. Osoba wskazana ma obowiązek jego przyjęcia i zamieszkania w nim nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 3. Niedotrzymanie terminu wymienionego w ust.2 spowoduje wygaśnięcie umowy i przyznanie prawa do lokalu innej osobie.
 4. W przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia proponowanego mieszkania osoba podlega skreśleniu z listy.
 5. Osoba umieszczona na liście do wynajmu lokalu socjalnego, w przypadku braku takiego lokalu może otrzymać wskazanie do lokalu za zapłatą czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy - z wyłączeniem lokali o pełnym standarcie.
 6. Kolejność wskazania osoby bezdomnej opiniuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 19


W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz może odstąpić od uregulowań zawartych w niniejszej uchwale i wskazać osobę do zawarcia umowy najmu po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 20


Traci moc Uchwała Nr .VIII /66/99 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 21


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 22


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa PomorskiegoPrzewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski