Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/221/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 rokuUchylająca uchwałę Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz.1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§1


Uchyla się uchwałę Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


W związku z wnioskiem grupy mieszkańców z ulicy Kwiatowej w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ulicy Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych, w którym uzasadniono, że wytypowana działka do sprzedaży stanowi parking, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy i jest niezbędny do prawidłowej komunikacji na ulicy Kwiatowej. Podjęcie przedmiotowej uchwały zostało poparte pozytywną opinią Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Sztumie. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę pod obrady sesji podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.