Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/198/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu działki nr 148/78 położonej w obrębie Barlewice gm. Sztum.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt. 5 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 1249 z dnia 23 listopada 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu n/w działki:
-nr 148/78 o powierzchni 0,0625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie księga wieczysta nr 6928.
W/w nieruchomość stanowi gminny zasób nieruchomości i położona jest w obrębie geodezyjnym Barlewice, gm. Sztum.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim Majewski
Uzasadnienie
W celu uregulowania faktycznego stanu użytkowania nieruchomości gminnej o numerze 148/49 zachodzi konieczność dokonania podziału geodezyjnego i wydzielenia części nieruchomości na której znajduje się oczyszczalnia ścieków.
W wyniku podziału powstanie działka bez dostępu do drogi publicznej. Należy zatem ustanowić służebności drogowe.
Służebność przechodu i przejazdu proponuje się ustanowić na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Sztum o numerze 148/78.
Ustanowienie służebności zapewni dostęp do drogi publicznej, co umożliwi przyszłemu użytkownikowi zgodny z prawem dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, do kompetencji Rady należy podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości stanowiących gminny zasób.
Biorąc pod uwagę prawidłowe uregulowanie stanu faktycznego proponuje się podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.