Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXVIII/239/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 25 sierpnia 2005 roku


W sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zwanych dalej „Planami Miejscowymi" dla wybranych terenów miasta i gminy Sztum.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 \'marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) - Rada Miasta Sztum uchwala co następuje:


§1

W celu określenia polityki przestrzennej dotyczącej ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Sztum zwanych dalej „Planami Miejscowymi"

§2

Obszary opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmują tereny oznaczone na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały oznaczone odpowiednio jak niżej.

1. Część obszaru w obrębie Sztumskie Pole o powierzchni około 400 ha.
2. Część obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina o powierzchni około 200 ha
3. Część obszaru w obrębie Zajezierze o powierzchni około 12 ha.
4. Część obszaru w obrębie II miasta Sztum o powierzchni około 15 ha
5. Część obszaru w rejonie ulic Kochanowskiego, Osińskiego, Władysława IV, Baczyńskiego i Mickiewicza o powierzchni około 6 ha

§3

W planach określić należy:

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7. szczegółowe wanmki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
8. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,
9. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
10. stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określała ważność ustaleń dotychczasowych
planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum do dnia 31.12.2003 roku.
Politykę przestrzenną oraz kierunki rozwoju określa studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy co nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie - aktem prawa miejscowego - będzie plan
miejscowy opracowany w oparciu o ustalenia studium.
Posiadanie przez gminę opracowanych planów miejscowych zgodnie z założeniami ustawy,
mówiącymi o likwidacji barier inwestycyjnych, będą aa tyle precyzyjne i szczegółowe, aby mogły
stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.
Opracowane i uchwalone plany miejscowe w znacznym stopniu przyśpieszą możliwość rozpoczęcia
procesów inwestycyjnych jak i też przyczynią się do pozyskiwania inwestorów zagranicznych i
krajowych a w konsekwencji utworzenia nowych miejsc pracy.
Natomiast brak uchwalonych planów miejscowych będzie powodował znaczne wydłużenie procesów
administracyjnych przed uzyskaniem pozwoleń na budowę.