Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIV/214/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 12 kwietnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.474.140 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.167.060 zł

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIII/204/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2005” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/184/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu do kwoty 4.692.920 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4 i 5
do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


I. Zwiększenia dochodów dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę
698.639 zł w związku z otrzymaniem z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Sapard na sfinansowane w 2004 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny”.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

1. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” o kwotę
435.329 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej
z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum
w Sztumie”. W związku z faktem, iż procedura rozpatrzenia wniosków
o dofinansowanie uległa znacznemu wydłużeniu, zaistniała konieczność zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji inwestycji. Realizacja nastąpi w okresie od 06/2005 do 08/2006. Planowane nakłady
w 2005 roku – 2.161.609 zł w tym: środki własne 334.138 zł, środki
z Ministerstwa Gospodarki i Pracy 264.368 zł oraz z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 1.563.103 zł. Gmina sfinansuje nakłady ze środków własnych (661.733 zł) i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.499.876 zł). Następnie wystąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o zwrot środków do wojewody pomorskiego.

2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.675.650 zł na zadnie inwestycyjne
pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna
i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego”. Planowane nakłady w 2005 roku wyniosą 2.017.000 zł w tym: środki własne - 282.835 zł, środki z Ministerstwa Gospodarki
i Pracy – 204.049 zł oraz z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego- 1.530.116 zł. W związku z zaakceptowaniem projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego , Gmina sfinansuje nakłady
ze środków własnych (504.452 zł) i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.512.548 zł). Następnie wystąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o zwrot środków do wojewody pomorskiego.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 1.412.340 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/184/2004 pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów”:

1. w dziale 630 rozdz. 63003 w zadaniu pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego
i społecznego” w rubryce „Planowane nakłady- I rok 2006 – środki własne” było 2.865.000 jest 2.673.732, natomiast w rubryce „fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)” było 8.595.000 jest 8.786.268.
Powyższa zmiana wynika ze faktu zakończenia prac nad studium wykonalności dla projektu i koniecznością zapewnienia zgodności zapisów dotyczących źródeł finansowania w budżecie (75% dofinansowanie z Unii Europejskiej),

2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” pn. „Budowa hali sportowej
z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum
w Sztumie”.
Powyższa zmiana spowodowana jest faktem, iż procedura rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie uległa znacznemu wydłużeniu i zaistniała konieczność zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji inwestycji, która nastąpi w okresie od 06/2005 do 08/2006.


IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/184/2004 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności”:

1. w pozycji 1 - zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego”
w rubryce:
a) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem – krajowy wkład publiczny” było 3.228.570 jest 3.037.304, „wkład wspólnotowy(wkład funduszu strukturalnego)” było 8.670.000 jest 8.861.268,
b) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego” – budżet gminy” było 3.228.570 jest 3.037.304.
Powyższe zmiany wynikają z faktu zakończenia prac nad studium wykonalności dla projektu i konieczności zapewnienia zgodności zapisów dotyczących źródeł finansowania w budżecie (75% dofinansowanie z Unii Europejskiej).


2. w pozycji 2 - zadanie pn. „Budowa hali sportowej z widownią
i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie”
w rubryce:
c) „Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem” było „2002-2005” jest „2002-2006”,
d) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem” było 7.999.997 jest 8.000.000,
e) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem – krajowy wkład publiczny” było 3.743.610 jest 3.743.620 ,
f) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego- budżet gminy” było 2.526.270 jest 2.526.280,
g) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem- w roku budżetowym 2005” było 7.200.000 jest 2.161.609, „w roku budżetowym 2006” było „0” jest 5.038.394.
Powyższe zmiany spowodowane są faktem, iż procedura rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie uległa znacznemu wydłużeniu i zaistniała konieczność zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji inwestycji, która nastąpi w okresie od 06/2005 do 08/2006.

3. w pozycji 3 - „Budowa infrastruktury technicznej –Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego” w rubryce:
h) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem” było 2.248.840 jest 2.167.140,
i) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem – krajowy wkład publiczny” było 698.240 jest 637.024, - „wkład wspólnotowy(wkład funduszu strukturalnego)” było 1.550.600 jest 1.530.116,
j) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego- budżet gminy” było 491.490 jest 432.975 , - „budżet państwa” było 206.750 jest 204.049,
k) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem- w roku budżetowym 2005” było 2.098.700 jest 2.017.000.
Powyższe zmiany wynikają z faktu zakończenia prac nad studium wykonalności dla projektu i koniecznością zapewnienia zgodności zapisów dotyczących źródeł finansowania w budżecie (75% dofinansowanie z Unii Europejskiej).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005