Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/190/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 roku


w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości: Postolin, Biała Góra, Czernin.

Na podstawie § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku ( Dz. U. Nr. 284 poz. 2846 ) w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) – Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości Postolin , Biała Góra i Czernin, który stanowi załącznik Nr 1,2, 3 do niniejszej uchwały.


§ 2


Miasto i Gmina Sztum zabezpieczy w swoim budżecie środki na realizację projektu w wysokości wynikającej z zasad Sektorowego Programu Operacyjnego.


§ 3


Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Joachim MajewskiZałączniki nr 1, 2 i 3


UZASADNIENIE :

Zatwierdzenie planu i kierunków rozwoju miejscowości: Postolin, Biała Góra, Czernin jest kontynuacją wcześniejszych projektów na rzecz pobudzenia aktywności środowisk lokalnych. Od roku 2002 prowadzone są działania promujące obszary wiejskie, w tym stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz ich rozwoju, przykładem tego jest uczestnictwo w programie „Odnowa Wsi ”. Kontynuacją tego programu jest Sektorowy Program Operacyjny. Realizacja wyżej wymienionego programu uwzględnia oczekiwania środowisk wiejskich i promuje poszczególne sołectwa. Plan rozwoju miejscowości Postolin , Biała Góra , Czernin jest zgodny ze Strategią Rozwoju i Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy. W/w plany będą stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 „ w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Realizacja projektów pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na poprawę jakości życia na terenach wiejskich.
Zgodnie z zasadami wynikającymi z Sektorowego Programu Operacyjnego rady gmin winny zatwierdzić plan rozwoju miejscowości i wyrazić zgodę na ich współfinansowanie.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o przyjęcie projektu uchwały.