Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XVII/103/2004
Rady Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 lutego 2004 roku


W sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum ( opub. w Dz.Urz. Woj. Pomorskiego w dniu 4.04.2003 r. Nr 48, poz.719)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Herb i flaga stanowią własność Gminy i są znakami prawnie chronionymi.

§ 2


Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz powagę przewidzianą prawem dla insygniów władz.

§ 3


Regulamin używania herbu i flagi miasta Sztum stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Gmina jako osoba prawna zgodnie z art.. 43 k.c. jest chroniona przepisami o ochronie dóbr osobistych osób prawnych. Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działania. Ten katalog dóbr osobistych, chronionych przepisami kodeksu cywilnego, jest otwarty i należy do niego zaliczyć również herb i flagę gminy, które są związane z miejscową tradycją historyczną.
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy samorządowej oraz art. 3 ust. 1 ustawy o odznakach i mundurach, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwały w sprawie herbu i flagi. Nie wynika zaś jasno z prawa samorządowego o właściwości organu, który miałby wydawać zgodę na używanie tych insygniów. Zasadnym jest więc regulacja statutowa zawarta w § 7 ust. 5, na mocy której Rada Miejska ustala w drodze odrębnej uchwały tryb i zasady udzielania zgody na używanie herbu i flagi, celem zapewnienia ich stosowania przez osoby trzecie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek jako dobru społecznemu.

Regulamin używania herbu i flagi miasta Sztum