Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/183/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/165/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.


W Uchwale Nr XXIX/165/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany :


- w § 1 ust. 1 pkt 5 dopisuje się lit. „c) o liczbie osi - cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.880,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.400,00 zł”
- w § 1 ust. 1 pkt 6 dopisuje się lit. „c) o liczbie osi – cztery i więcej
- od 12 ton i poniżej 40 ton - 1.889,06 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.444,04 zł”
- w § 1 ust. 1 pkt 8 lit c) po wyrazie „trzy” dopisuje się „i więcej”
- w § 1 ust. 1 pkt 9 lit c) po wyrazie „trzy” dopisuje się „i więcej”

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie :


W uchwale Nr XXIX/165/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się zmiany dotyczące określenia stawek podatkowych od :
- ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - o liczbie osi cztery i więcej
- przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton - o liczbie osi większej niż trzy
z uwagi na możliwość wystąpienia na terenie gminy pojazdów spełniających wyżej wymienione parametry techniczne.