Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVI/145/ 2004
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 9 października 2004 roku


W sprawie wytypowania do zbycia działki oznaczonej numerem 20 , położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice gmina Sztum, w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie § 2 ust 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U z 2000 roku Nr 46 poz. 543)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, działki oznaczonej numerem 20 o pow. 400m 2 położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice, gmina Sztum, opisanej w księdze wieczystej KW nr 19931 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie.


Miasto i Gmina Sztum nie posiada planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sztum.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum określa, że działka nr 20 mieści się w terenach predysponowanych pod zabudowę z preferencją dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej.
W ewidencji gruntów w rubryce „określenie użytków i klas” figuruje zapis nieużytki.
Biorąc pod uwagę prawidłowe i zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum , zagospodarowanie w/w działki , proponuję podjecie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej .