Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXII/117/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 maja 2004 roku


w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sztum.


Na podstawie art.14 ust.6 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Tekst jedn. Dz. U z 2002 r. nr 147, poz. 1231 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jedn. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1


Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sztum, w związku z organizacją meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami Olimpii Sztum i Lechii Gdańsk w godzinach od 10.00 do 19.00 w dniu jego rozegrania.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Komenda Powiatowa Policji w Sztumie zwróciła się z wnioskiem o podjęcie uchwały o czasowym zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w związku z planowanym meczem piłkarskim pomiędzy drużynami Olimpii Sztum i Lechii Gdańsk. Z posiadanych przez Policję informacji wynika, że spodziewany jest przyjazd do Sztumu około 500 kibiców Lechii. Część z nich znana jest z agresywnego i chuligańskiego zachowania Wprowadzenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na jego terenie.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o przyjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu.