Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVI/226/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 czerwca 2005 roku

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się dodatkowe obwody głosowania oraz ustala się ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005r. dla wyborców przebywających w szpitalu i zakładzie karnym:
Numer obwodu     
Granice obwodu

Siedziba Obwodowej KomisjiWyborczej


13
Szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie ul. Reja 12


14
Zakład Karny

Zakład Karny w Sztumie


ul. Nowowiejskiego 14§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 30 cytowanej ustawy, aby umożliwić głosowanie osobom przebywającym w dniu wyborów w szpitalu lub w zakładzie karnym należy utworzyć tam obwody głosowania. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.