Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/78/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003 roku


w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Sztum

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001roku ze zmianami) w związku z art. 134 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Miejska w Sztumie wskazuje Bank Spółdzielczy w Sztumie do obsługi bankowej budżetu gminy Sztum.

§ 2


Obsługą bankową obejmuje się wszystkie gminne jednostki budżetowe, gminne zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze gminnych jednostek budżetowych.

§ 3


Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z zapisem art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 72 poz. 664 ze zmianami) umowa o obsługę budżetu gminy nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Sztumie uchwały w której wskazany zostanie bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.
W wyniku przetargu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji komisja przetargowa w dniu 01.12.2003 r. dokonała otwarcia ofert ostatecznych i przeanalizowała zawarte w nich informacje pod względem spełnienia warunków ogłoszonych w przetargu . Oferty złożyli wg kolejności daty wpływu Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Bank Spółdzielczy w Sztumie
Oferty spełniają warunki ogłoszone w przetargu.
Po przeanalizowaniu złożonych ofert (załącznik Nr 1) stwierdzono, że korzystniejsze warunki przedstawił Bank Spółdzielczy w Sztumie.
W związku z powyższym do prowadzenia obsługi bankowej wybrano Bank Spółdzielczy w Sztumie.