Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXI/193/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 lutego 2005 r.


w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 roku Nr 39, poz. 455 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Sztumie.

§ 4

Traci moc:
1) uchwała nr XXVI/205/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 września 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzeń.
2) uchwała Nr 55/2000 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2000 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół, zespołów oraz przedszkoli prowadzonych przez Radę Miejską
w Sztumie.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim Majewski

Uzasadnienie:

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) nałożył na organ prowadzący szkoły będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązek corocznego określania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od 01 stycznia do 31 grudnia:
1) wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Wysokość dodatków zawartych w regulaminie została określona w taki sposób, aby wynagrodzenia nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Sztum odpowiadały co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..XXXI/193/2005..
z dnia 19 lutego 2005 roku

R E G U L A M I N
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Podstawa prawna:
1. Art. 30 ust. 6 i 6a, Art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 roku Nr 39, poz. 455 ze zm.).


Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1

Regulamin określa:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2

Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przed Miasto i Gminę Sztum.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami),
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 roku Nr 39, poz. 455 ze zm.),
3) szkole – należy rozumieć przez to szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum,
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt. 3,
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela.


Rozdział II
Dodatek za wysługę lat


§ 4

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
2) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
3) w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

2. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

3. Dodatek wypłacany jest w okresach miesięcznych, z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział III
Dodatek motywacyjny


§ 6

Nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 7

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, olimpiadach zawodach sportowych oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
d) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.
3) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania, aktywny udział
w wewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
d) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy dydaktycznej.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły
i wicedyrektorowi poza wymienionymi w ust. 1 jest:
1) efektywne współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń organu prowadzącego,
2) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi zabezpieczonymi w planie finansowym szkoły oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
3) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych
z zarządzaniem szkołą,
4) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych, motywowanie do doskonalenia zawodowego, zachęcanie do innowacji i eksperymentów.

§ 8

1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora i wicedyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się:
1) dla nauczyciela: w wysokości nie mniejszej niż 50 zł,
2) dla wicedyrektora: w wysokości nie mniejszej niż 100 zł,
3) dla dyrektora: w wysokości nie mniejszej niż 200 zł.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony:
1) od 1 września do 28 lutego,
2) od 1 marca do 31 sierpnia.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych, z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Ustala się środki na dodatki motywacyjne dyrektorów i wicedyrektorów w wysokości do 20 % od ich funduszu wynagrodzeń zasadniczych, natomiast dla nauczycieli 30 zł na jeden etat kalkulacyjny w stosunku miesięcznym. Powyższe środki zabezpieczone są Uchwałą Nr XXX/184/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

§ 9

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) przebywania w stanie nieczynnym.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 10

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora szkoły,
2) stanowisko wicedyrektora,
3) wychowawstwo klasy,
4) obowiązki opiekuna stażu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala w ramach posiadanych środków finansowych:
1) dla dyrektora szkoły i wicedyrektora - organ prowadzący szkołę,
2) dla nauczyciela wykonującego pozostałe funkcje - dyrektor szkoły.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od:
1) wielkości szkoły, liczby uczniów i oddziałów,
2) warunków organizacyjnych i złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych w jakich szkoła funkcjonuje,
4) wyników pracy szkoły.

§ 11

1. Dodatek funkcyjny przysługuje dla:

1) dyrektora przedszkola czynnego do 5 godz.: w wysokości od 150 zł do 300 zł,
2) dyrektora przedszkola czynnego powyżej 5 godz.: w wysokości od 300 zł do 400 zł,
3) wicedyrektora przedszkola: w wysokości od 100 zł do 250 zł,
4) dyrektora szkoły (zespołu) liczącej:
a) do 6 oddziałów - w wysokości od 300 zł do 400 zł,
b) od 7 do 8 oddziałów - w wysokości od 400 zł do 600 zł,
c) od 9 do 16 oddziałów - w wysokości od 500 zł do 800 zł,
d) od 17 oddziałów i więcej - w wysokości od 700 zł do 1000 zł,
5) wicedyrektora szkoły - w wysokości od 300 zł do 550 zł.

2. Dla nauczyciela, któremu powierzono obowiązki wychowawcy klasy w szkole podstawowej lub gimnazjum przysługuje dodatek w zależności od ilości uczniów
w klasie:
1) wychowawca klasy do 20 uczniów - w wysokości 20 zł,
2) wychowawca klasy od 21 do 25 uczniów - w wysokości 25 zł,
3) wychowawca klasy od 26 do 30 uczniów - w wysokości 30 zł,
4) wychowawca klasy od 31 i więcej uczniów - w wysokości 35 zł,

3. Dla nauczyciela, któremu powierzono obowiązki wychowawcy klasy przedszkolu przysługuje dodatek:
1) wychowawca w klasie do 20 uczniów - w wysokości 30 zł,
2) wychowawca w klasie od 21 i więcej uczniów - w wysokości 35 zł.

4. Dla nauczyciela, któremu powierzono obowiązki opiekuna stażu za jedną osobę odbywającą staż przysługuje dodatek w wysokości 30 zł.

§ 12

1. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 13

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 przysługuje tylko jeden dodatek.
§ 14

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w okresach w których nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
3) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
3. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono obowiązki wychowawcy klasy nie przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego.


Rozdział V
Dodatek za warunki pracy


§ 15

1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom:
1) prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych szkół podstawowych, w wysokości 25 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę,
2) prowadzącym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze w klasie integracyjnej oraz nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę,
3) prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w świetlicy terapeutycznej w wysokości 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę.
§ 16

1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora i wicedyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

§ 17

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z którą dodatek jest związany
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


§ 18

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad dzieckiem zgodnie z art. 188 Kodeksu Pracy,
2) urlopów okolicznościowych

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 19

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy


§ 20

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub w mieście do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach położonych w gminie Sztum przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie- 42,00 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 56,00 zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 70,00 zł,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 84,00 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka,
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 26 roku życia,
4) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny o której mowa w ust. 3 nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

§ 21

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na wniosek złożony przez nauczyciela.
We wniosku należy podać liczbę członków rodziny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy.

§ 22

Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora i wicedyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.


§ 23


1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) korzystania z urlopu wychowawczego,
5) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, w przypadku jednak , gdy z nauczycielem została zawarta umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,
6) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe


§ 24

Regulamin wchodzi w życie i na warunkach określonych w uchwale.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.