Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XXXI/195/2005
Rady miejskiej w Sztumie
Z dnia 19 lutego 2005 roku


Dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t. J. Dz. Z 2001r. Nr81, poz. 889 z późn. zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymi krajowym w § 3 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyznaje sportowcom stypendia w wysokości od 100- 355 zł brutto miesięcznie”.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca2004r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE


Joachim MajewskiUzasadnienie
W świetle przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno- organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej (art. 4 ust 1). Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 4a). Organ jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych (...) (art. 22 ust. 6). Uchwałą Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004r. określone zostały zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Uchwała nie określiła natomiast wysokości stypendiów sportowych, do czego obligował przytoczony powyżej art. 22 ust. 6 ustawy o kulturze fizycznej.
Proponowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmiany poprzednio podjętej uchwały wypełnia nałożony przez ustawodawcę obowiązek określenia wysokości stypendiów sportowych poprzez dodanie w załączniku w § ust. 3 ustalającego tę kwestię.
W związku z powyższym, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Sztumie projekt uchwały celem podjęcia.