Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr VXI/95/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst w Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 43 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum, punkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Przyjęcie i unieszkodliwienie stałych na wysypisko za 1 tonę – 68,50,- zł”.

§ 2


Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie złożył wniosek o zmianę punktu 7 w załączniku do uchwały Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27grudnia 2000 roku. Zmiana ta dot. Zwiększenia opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie nieczystości na wysypisko. Zgodnie z cytowaną w uchwale ustawą o odpadach cena za przyjęcie odpadów do składowania powinna uwzględniać koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) nałożyło na administratorów wysypisk szereg zadań związanych z monitoringiem w fazie eksploatacji wysypiska oraz w fazie poeksploatacyjnej przez okres 30 lat. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.