Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXV/139/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/125/2004 z dnia
30 czerwca 2004 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego określonego
w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/125/2004 z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego „Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego”.
W punkcie 1 datę 31.08.2004 r. zastępuje się datą 31.12.2004 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1.

§ 2


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Dokonuje się zmiany terminu realizacji z 31.08.2004 r. na 31.12.2004 r. zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” w załączniku do uchwały z dnia 30.06.2004 r. w dziale 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w związku z niedokończeniem prac nad dokumentem Studium Wykonalności. Prace nad tym dokumentem przedłużają się z powodu:
1) skomplikowanego i szerokiego zakresu prac składających się na całość Studium,
2) konieczności skoordynowania prac nad Studium i rozpoczętych już prac nad dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania,
3) konieczności bieżącego dostosowywania dokumentu Studium do zmieniających się w tym zakresie wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – do dnia dzisiejszego Komisja Europejska nie zatwierdziła ostatecznych kryteriów kwalifikowalności projektów turystycznych przygotowywanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozliczenie zadania nastąpi do dnia 31.12.2004 roku.


Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.