Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXII/119/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 maja 2004 roku


w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum".

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork - Sztum" (Rejestr Związków Międzygminnych pod poz. 236 z datą 7 marca 2002r.) poprzez nadanie § 7 nowego brzmienia: „Do zadań Związku należy:

  1. promocja gmin należących do Związku,
  2. realizacja zadań przekazanych przez członków Związku w drodze porozumień wraz z zapewnieniem stosownych środków finansowych,
  3. podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego i turystyki.".

§ 2


Pozostałe zapisy Statutu Związku Gmin pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pn. „Park Inwestycyjny Malbork - Sztum".

Zarząd tego Związku zwrócił się z prośbą do tut. Rady Miejskiej podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu tego Związku.

Powodem tej prośby jest Uchwała Nr 123/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2004r., będąca wynikiem badania Uchwały Nr 2/04 Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie budżetu Związku na 2004r. Zdaniem RIO, uchwała budżetowa Związku wykazuje naruszenie prawa polegające na zaplanowaniu w budżecie Związku wydatków na poziomie (kwota 3.000,00 zł) nie gwarantującym realizacji zadań wynikających z obecnie obowiązującego Statutu Związku.

Zmiana uchwały budżetowej Związku poprzez zaplanowanie wyższych dochodów i wydatków nie byłaby zasadna. Na Zgromadzeniu Związku Gmin ustalono bowiem, że składki członkowskie gmin na rok 2004 zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę Związku (np. zakup ksiąg rachunkowych) oraz jego promocję. Zdaniem Zgromadzenia Związku, w chwili obecnej brak jest przesłanek, które uzasadniałyby zwiększenie składek członkowskich gmin.
Z uwagi na stwierdzenie przez RIO w Gdańsku wymienionych nieprawidłowości w uchwale budżetowej Związku na 2004r. wraz z zobowiązaniem ich usunięcia, konieczne jest możliwie najszybsze podjęcie przez Rady gmin członkowskich uchwał zmieniających Statut Związku Gmin pn. „Park Inwestycyjny Malbork-Sztum".
Proponowane zmiany Statutu polegają na ograniczeniu liczby zadań Związku do 3 w miejsce dotychczasowych 12.
Przedstawione zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 5/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. Zarządu Związku Gmin oraz uchwałą nr 4/04 z dnia 14 kwietnia 2004r. Zgromadzenia Związku.
Kolejnym krokiem koniecznym do dokonania zmian Statutu są stosowne uchwały gmin członkowskich Związku.
Uzyskały one pozytywną opinię RIO oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Sztumie w dniu dzisiejszym.
Z powyższych względów, podjęcie przez Radę Miejską w Sztumie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Przedstawiam zatem treść projektu uchwały.