Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/94/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nieczynnej studni położonej na działce oznaczonej numerem 127/1 o pow. 232m2 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gmina Sztum, opisanej w księdze wieczystej KW nr 19929 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej hydroforni i nieczynnej studni położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 127/1 o pow. 232m2 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego mieści się w terenach skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Studium uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania przestrzennego określa preferencje dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej. Działka numer 127/1 nie może być przeznaczona pod nową zabudowę ze względu na strefę ochronną byłego ujęcia wody – studni głębinowej.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie nabyciem w/w nieruchomości oraz prawidłowe zagospodarowanie, proponuje podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Sztumie, projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.