Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/25/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 01 lutego 2003 rokuW sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki zabudowanej i niezabudowanej położonych w obrębie Barlewice od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 / oraz
§ 2 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 166/5 o pow. 3,2700 ha i działki nr 166/3 o pow. 400m2 zabudowanej budynkiem szatni położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice , opisanych w księdze wieczystej KW nr 20050 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, od AWRSP z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy .

§2


Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztum działka nr 166/5 i działka nr 166/3 zabudowana budynkiem szatni , stanowiące własność AWRSP , mieszczą się w terenach zieleni parkowej i usług sportowych.

Teren działki nr 166/5 wykorzystywany jest jako stadion sportowy a działka nr 166/3 zabudowana jest budynkiem szatni.
Nabycie w/w nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości wiąże się z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. .
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wnosi o podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.