Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXVII/233/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuW sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych na cel mieszkaniowy, położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249. ze zmianami) oraz art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603/

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2, wymienionych w załączniku nr 1
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego nastąpi wg zasad określonych w Uchwale Nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 43 poz.851 z dnia 10 kwietnia 2004 roku ze zmianami).
3. Dla nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku nr 1, o którym mowa w pkt.1 księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Rada Miejska w Sztumie dnia 28 sierpnia 2004 roku podjęła uchwałę nr 140/2004 zmieniającą uchwałę Nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sztumie dnia 13 czerwca 2005 roku złożyła komplet dokumentów dotyczący działek zabudowanych budynkami wielo – rodzinnymi, których jest użytkownikiem wieczystym, a które zamierza nabyć na własność w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali.

Wykaz działek zabudowanych budynkami wielo-rodzinnymi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249. ze zmianami), wyrażenia zgody Rady odrębną uchwałą wymaga sprzedaż nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje podjecie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII/233/05 z dnia 6 lipca 2005 r.