Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwala Nr XXXVIII/247/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 rokuw sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego
dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 - Planie finansowym na lata 2004 - 2010 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XXVII/230/05 z dnia 6 lipca w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010. Wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski
UZASADNIENIE:

W związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010 oraz koniecznością dostosowana do zmian w budżecie dokonanych poprzednimi uchwałami, z Tabeli nr 1 (załącznika do ww. Planu) usunięto następujące zadania:
-Modernizacja stadionu miejskiego - remont budynku socjalnego
-Modernizacja Szkoły w Nowej Wsi - remont dachów
-Budowa wodociągu Koślinka - Pietrzwałd (zadanie zrealizowane przez PWiK)
-Modernizacja sieci wodociągowej Czernin (zadanie zrealizowane przez PWiK)

Ponadto w związku ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Sztum na rok 2005 w Tabeli nr 1 dokonano następujących zmian:
- Skorygowano wartość całkowitą zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego" oraz
udział środków własnych (z 3.228.572,00 zł do 3.037.236,00 zł) i funduszy
strukturalnych (z kwoty 8.670,000,00 zł do 8.861.268,00 zł).
- Zmieniono, zgodnie ze zmianami w Planie Wydatków Majątkowych na rok 2005,
wartości zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie wodociągów
wiejskich w miejscowościach Gronajny i Gościszewo.
- Skorygowano planowaną na rok 2006 wartość inwestycji pn. „Budownictwo
komunalno - socjalne" do kwoty 17.524,00 zł.
- Skorygowano wartość całkowitą inwestycji pn. „Budowa chodnika ul. Polna" do
kwoty 206.148,00 zł w związku ze zmianami w tabeli „Wydatki inwestycyjne gminy
związane z realizacją wieloletnich programów"
- Zmieniono, zgodnie ze zmianami w Planie Wydatków Majątkowych na rok 2005,
wartość zadania pn. „Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku
Energetycznym" z kwoty 135.100,00 zł do 10.600,00 zł.
- Zmieniono, zgodnie ze zmianami w Planie Wydatków Majątkowych na rok 2005,
wartość zadania pn. „Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z
opracowaniem dokumentacji" z kwoty 64.723,00 zł do 107.723,00 zł.

Jednocześnie w Tabeli nr 1 dodano kolumnę dotyczącą środków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr XXX/182/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz dokonano podziału na wydatki poniesione i planowane.

ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej