Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
U c h w a ł a Nr XXVII/158/04
R a d y M i e j s k i e j w S z t u m i e
z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) –

Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1


Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie wybrano: Irenę Ruszkowską.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y
R a d y M i e j s k i e j


Joachim Majewski


U z a s a d n i e n i e :
W związku z podjętą uchwałą nr XXVII/158/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie zachodzi konieczność podjęcia uchwały z zaproponowanym brzmieniem.