Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/91/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.835.748 zł

  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.864.072 zł

  3. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między działami, rozdziałami tj. dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, dz. 600 „Transport i łączność”, dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, dz. 750 „Administracja publiczna”, dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, dz. 758 „Różne rozliczenia”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Załącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.