Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IV/13/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 grudnia 2000 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sztum:
  a) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł
  - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 750 zł
  - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900 zł
  b) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi:
  - pojazd posiadający dwie osie:
  od 12 ton i poniżej 15 ton - 1100 zł
  równej lub wyższej niż 15 ton - 1200 zł
  - pojazd posiadający trzy osie:
  od 12 ton i poniżej 19 ton - 1100 zł
  od 19 ton i poniżej 23 ton - 1400 zł
  od 23 ton i poniżej 25 ton - 1600 zł
  równej lub wyższej niż 25 ton - 1900 zł
  - pojazd posiadający cztery osie i więcej:
  od 12 ton i poniżej 25 ton - 1300 zł
  od 25 ton i poniżej 27 ton - 1500 zł
  od 27 ton i poniżej 29 ton - 1700 zł
  c) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
  - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 700 zł
  - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł
  - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900 zł
  d) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:
  - pojazd posiadający dwie osie:
  od 12 ton i poniżej18 ton - 1000 zł
  od 18 ton i poniżej 25 ton - 1300 zł
  od 25 ton i poniżej 31 ton - 1600 zł
  równej lub wyższej niż 31 ton - 1800 zł
  - pojazd posiadający trzy osie:
  od 12 ton i poniżej 40 ton - 1800 zł
  równej lub wyższej niż 40 ton - 2250 zł
  e) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 250 zł
  f) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej i liczby osi:
  - pojazd posiadający jedną oś:
  od 12 ton i poniżej 18 ton - 300 zł
  od 18 ton i poniżej 25 ton - 350 zł
  równej lub wyższej niż 25 ton - 500 zł
  - pojazd posiadający dwie osie:
  od 12 ton i poniżej 28 ton - 350 zł
  od 28 ton i poniżej 33 ton - 750 zł
  od 33 ton i poniżej 38 ton - 1200 zł
  od 33 ton i poniżej 38 ton - 1500 zł
  - pojazd posiadający trzy osie
  od 12 ton i poniżej 38 ton - 900 zł
  równej lub wyższej niż 38 ton
  g) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
  - mniej niż 30 miejsc - 1000 zł
  - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1500 zł
 2. Stawki podatku ustalone w ust.1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:
  a) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1:
  - lit. a – 500 zł
  - lit. b – 700 zł
  - lit. c – 850 zł
  b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
  - lit. a – 650 zł
  - lit. b – 750 zł
  - lit. c – 850 zł
  c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 200 zł
  d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:
  - lit. a – 950 zł
  - lit. b – 1450 zł

§ 2


Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie:


Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. ogłoszony w Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zmianami) obliguje rady gmin do określenia stawek podatku od środków transportowych, ż tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683).
Stawki podatku od środków transportowych na 2003 r. przyjęto na poziomie 2002 r. Zastosowano zróżnicowanie w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi oraz roku produkcji poszczególnych pojazdów.
Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2003.