Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr III/6/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2002 r.w sprawie zatwierdzenia taryf opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2003.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku Nr 72, poz. 747 ze zmianami ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) –

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.


Zatwierdza się następujące taryfy brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za 1 m3:

  1. dla wszystkich kategorii odbiorców
    a/ za pobór wody - 2,73 zł
    b/ za odbiór ścieków - 2,53 zł
  2. za zrzuty ścieków z wozów asenizacyjnych - 2,29 zł

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXXIX/317/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat brutto za pobór wody i ścieków na terenie miasta i gminy Sztum.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

§ 5.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie ogłosi zatwierdzone taryfy w prasie lokalnej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PWiK Spółka z o.o. w Sztumie przedłożyła Radzie Miejskiej wniosek o zatwierdzenie taryf. Wniosek ten został sprawdzony pod kątem jego zgodności z przepisami w/w ustawy – spełnia jej wymogi. Zawarte w nim zapisy dot. planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponoszone koszty oraz prognozowany wskaźnik inflacji dóbr i usług konsumpcyjnych w roku przyszłym uzasadnia konieczność podjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu.