Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/189/20042004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na
I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 109 Statutu Gminy Sztum stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 48, poz. 719 z dnia 4 kwietnia 2003 roku – Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje :

§ 1.


Zatwierdza się terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na każdy poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek, w zależności od potrzeb. Posiedzenia komisji, zwołuje Przewodniczący.

§ 2.


Zatwierdza się następujący plan kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sztumie na I – półrocze 2005 roku :
1. Dokonanie kontroli w zakresie wykonania budżetu gminy za 2004 rok (w terminie 03.01-18.03. 2005r., w tym:
1) prawidłowa realizacja dochodów gminy,
2) prawidłowa realizacja wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
3) terminowość realizacji wydatków,
4) przestrzeganie procedury przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
5) poprawne gospodarowanie środkami pieniężnymi, w tym:
a) operowanie wolnymi środkami budżetowymi,
b) sposób nadzoru sprawowanego przez Burmistrza nad gospodarowaniem środkami przekazywanymi z budżetu gminy na rachunki inwestycyjne i rachunki dotowanych jednostek gospodarki pozabudżetowej.
6) prawidłowość prowadzonej ewidencji sprawozdawczości budżetowej w tym poprawna rejestracja dokonywanych zmian w planie i poprawność sprawozdań określających powiązania finansowe gminy z budżetem państwa.
2. Kontrola inwestycji rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, modernizacji MDK i budowy salki sportowo – rekreacyjnej przy SP nr 2 (04.01. do 31.01.2005 rok).
3. Dokonanie kontroli w Sztumskim Centrum Kultury (17.01. – 31.01.2005r.).
4. Kontrola Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty (od 01.02.-28.02.2005r.).
5. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej z uwzględnieniem gospodarności, zasadności i celowości ponoszonych kosztów (17.02.-14.03.2005r.).
6. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sztumie (02.06.-30.06.2005r.).
7. Kontrola zasad funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych pod kątem wykorzystania dotacji przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (04.04.-22.04.2005r.).

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zgodnie z § 109 Statutu Gminy Sztum dokonuje kontroli na podstawie planu pracy uchwalonego przez Radę Miejską. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.