Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VIII/36/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2003 r.


w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum aportem nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / , art. 13 ust 1 i art. 37 ust .2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.) i § 2 ust. 1 pkt. 7 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na wniesienie aportem przez Miasto i Gminę Sztum nieruchomości z gminnego zasobu jako wkłady niepieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego spółki do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.

§2


Szczegółowy wykaz mienia o którym mowa w §1, wraz z jego wartością określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§4


Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa PWIK Spółka z o.o. w Sztumie.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztum

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001roku , Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie funkcjonuje jako podmiot utworzony przez Gminę, która posiada w nim 100% udziałów.
Dotychczas gmina przekazywała Przedsiębiorstwu swój majątek w posiadanie zależne . Wniesienie mienia Gminy w formie aportu wymaga zgody Rady Gminy.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Sztumie.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej