Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIV/72/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2003 roku


w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w roku 2004”.

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust 1. pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się do realizacji w roku 2004 zadanie pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w roku 2004” zgłoszony do dofinansowania ze środków Kredytu Banku Światowego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponentu B2 – Edukacja wykazane w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2


Realizacja zadania w roku 2004 będzie finansowana ze środków własnych gminy, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznym kosztem realizacji zadania, a dofinansowaniem ze środków o których mowa w § 1.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zbudowany w latach trzydziestych obiekt wymaga pilnego remontu; zniszczone tynki i okna, wysoka przepuszczalność ścian powodują problemy z utrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach dydaktycznych, oddziału zerowego i świetlicy. Realizacja zadania spowoduje poprawę warunków nauczania, zmniejszenie wydatków na opał, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę estetyki obiektu, który pełni funkcje nie tylko dydaktyczne ale jest również centrum kulturalnym wsi (odbywają się zebrania wiejskie, szkolenia dla rolników i bezrobotnych, działa kawiarenka internetowa i świetlica socjoterapeutyczna). Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach poprzednich – w roku 2001 sfinansowano z budżetu gminy wymianę pieca c.o., w 2002 wymieniono część okien.

Załącznik