Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVII/152/04
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 5 listopada 2004 rokuW sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543/ i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1

1.Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 77/20 o pow. 84 m 2 opisanej w KW nr 19095 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie , stanowiącej gminny zasób nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej, obręb geodezyjny nr 2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 66 i 65.
2.Sprzedaż działki oznaczonej numerem 77/20 nastąpi po dokonaniu podziału geodezyjnego.
3. Koszty sprzedaży nieruchomości pokrywają nabywcy.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie

Miasto i Gmina Sztum nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum , dla działki nr 77/20 stanowiącej Gminny zasób nieruchomości , określa preferencje dla rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Działka nr 77/20 graniczy z działkami siedliskowymi oznaczonymi numerem 66 i 65.
Właściciele tych działek wystąpili z wnioskiem o nabycie działki 77/20 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych siedlisk proponując nabycie po dokonaniu podziału geodezyjnego.

Projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej ale Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska .